Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene leveringsvoorwaarden Voedenderwijs

Ook zo’n hekel aan de kleine lettertjes? Ik ben er ook geen fan van. Maar toch zijn ze nodig, om onze relatie duidelijk en veilig te houden. Dat is fijn voor ons allebei.

Deze kleine lettertjes, ook wel “algemene voorwaarden” genoemd, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten tussen jou en mij, in de hoedanigheid van Voedenderwijs. Als je een aanbieding, offerte en/of dienst accepteert, ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

 1. Een online cursus: een cursus die online te volgen is via het internet op een computer, laptop, Mac, smartphone, tablet of ander device.
 2. Coaching: begeleiding door mij tijdens de online cursus via Skype of persoonlijk op het praktijkadres van Voedenderwijs
 3. Workshop: een dag(deel) waarin ik jou en anderen in een kleine groep op locatie iets leer over het gekozen thema
 4. Opdrachtnemer: ik. Voedenderwijs dus.
 5. Opdrachtgever: jij. Persoonlijk of als bedrijf (rechtspersoon).

2. DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING:

 1. door akkoord te gaan met een aanbiedingen of offerte van Voedenderwijs.
 2. voor zover er niet expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer van wordt afgeweken.

3. FACTURERING EN BETALING

 1. Voordat je met een online cursus, coaching of een workshop van Voedenderwijs kunt beginnen, ben je verplicht om een vooruitbetaling te doen.
 2. Als je hebt gekozen voor betaling ineens, dan kan je met de online cursus, coaching of een workshop starten zodra het bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Voedenderwijs.
 3. Als je hebt gekozen heeft voor gespreide betaling, dan kan je met de online cursus, coaching of een workshop starten zodra het bedrag van de eerste termijn is bijgeschreven op de bankrekening van Voedenderwijs. Voor iedere termijn ontvang je een factuur, waarvan de betalingstermijn 7 dagen is.

4. IETS OVER DE DUUR EN BEËINDIGING VAN ONZE AFSPRAKEN

 1. Voedenderwijs kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Voedenderwijs gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden. Als jij gewoon op tijd betaalt, is er dus niets aan het handje!
 2. Voedenderwijs kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht. Voor de zekerheid, voor het geval zich onvoorziene omstandigheden voordoen.
 3. Voedenderwijs heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Blijf je uit de financiële problemen, dan is dit natuurlijk niet nodig.
 4. Annulering en / of opzegging van een online cursus is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst. Je snapt vast dat als ik je eenmaal toegang hebt verleend tot al het materiaal, het niet fair zou zijn dat jij je alsnog kunt uitschrijven. Je mag in dat geval wel binnen 7 werkdagen na annulering iemand anders voordragen die jouw plaats wil innemen. Na goedkeuring van deze deelnemer door mij, gaat de deelname aan de online cursus met alle tussen jou en mij gesloten afspraken, over op jouw vervanger. Het staat mij vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.
 5. Annulering van een workshop is mogelijk. Bij annulering tot 2 weken van tevoren is 50% van de afgesproken prijs verschuldigd. Bij annulering tot 1 week van tevoren is 75% van de afgelopen prijs verschuldigd. Bij annulering korter dan 1 week van tevoren is het de volledige afgesproken prijs verschuldigd.

5. LEVERING EN LEVERTIJD: WANNEER EN HOE WORDEN ONZE AFSPRAKEN UITGEVOERD

 1. Voedenderwijs gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens voor de online cursus. Oftewel, je ontvang je inloggegevens zo spoedig mogelijk na betaling.
 2. Mocht Voedenderwijs onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, dan kan Voedenderwijs alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Voedenderwijs een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. Oftewel: ontvang je je inloggegevens niet spoedig, schrijf me dan een brief waarin je me vraagt ze alsnog binnen 2 weken te verstrekken.
 3. Verplaatsing van geplande coachgingsgesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Voedenderwijs. Melding dient minimaal 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail. Oftewel, kan je onverhoopt niet als we een coachingsafspraak hebben, laat het dan even op tijd weten!
 4. Gemiste coachingsgesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van opdrachtnemer. Ben je dus te laat met afzeggen of ben je je afspraak vergeten, dan zal je deze niet kunnen inhalen en moet je toch betalen.

6. OVERMACHT: DINGEN WAAR JIJ EN IK NIETS AAN KUNNEN DOEN

 1. Voedenderwijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Voedenderwijs als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als ik er niets aan kan doen, dan houdt het op….
 2. Voedenderwijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Voedenderwijs niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd. Denk bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, aan een technische storing van de website of een annulering door de locatie waar een workshop plaatsvindt. Uiteraard zal ik er alles aan doen om een goede oplossing te vinden.
 3. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Voedenderwijs alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Voedenderwijs geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Voedenderwijs tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

7. COPYRIGHT: EIGENDOM VAN HET MATERIAAL

 1. Al het door Voedenderwijs vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Voedenderwijs niet worden bewerkt of verwerkt door opdrachtnemer, op welke wijze dan ook. Ik heb er keihard aan gewerkt; overleg het even netjes als je er voor eigen gebruik mee aan de haal wilt gaan.
 2. Het eigendom van door Voedenderwijs verstrekte ideeën, concepten, materialen, workshops en cursussen blijft volledig bij Voedenderwijs, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Voedenderwijs hiervoor een vergoeding bedingen. Mijn spullen blijven van mij, tenzij we uitdrukkelijk afspreken dat jij een deel ervan van mij koopt.

8. AANSPRAKELIJKHEID: HOE ZIT DAT MET EVENTUELE SCHADE?

 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Voedenderwijs slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Voedenderwijs voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 2. Voedenderwijs is niet aansprakelijk voor eventuele schade van opdrachtgever, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit uitvoering door opdrachtgever van de opdrachten en aanwijzingen die in de online cursus zijn opgenomen of die tijdens de coaching worden gegeven door Voedenderwijs. Voedenderwijs kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop de opdrachtnemer uitvoering geeft aan de opdrachten en aanwijzingen die Voedenderwijs verstrekt. Je begrijpt: ik ben er niet bij als jij aan de slag gaat met de opdrachten en aanwijzingen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om hier zorgvuldig uitvoering aan te geven. Vloeit er schade voort uit jouw handelwijze en de beslissingen die je neemt, dan kan ik daar helaas niets aan doen.
 3. Voedenderwijs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voedenderwijs bij het aanbevelen van voedingssupplementen is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Voedenderwijs is evenmin aansprakelijk als adviezen over supplementen niet of onjuist worden opgevolgd. Voedenderwijs is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk. Voedenderwijs zal opdrachtnemer zoveel als mogelijk ondersteunen in een eventuele klachtenprocedure tegen een leverancier van supplementen.
 4. Indien Voedenderwijs aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Voedenderwijs beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekering in voorkomend geval dekt.
 5. De in hierboven opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Voedenderwijs. Uiteraard handel ik altijd naar beste eer en geweten en heb ik het beste met je voor.

9. OVERIG

 1. Voedenderwijs zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Voedenderwijs.
 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Voedenderwijs zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe afspraken en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 3. Voedenderwijs is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de resultaten die opdrachtgevers met haar diensten hebben bereikt.

Voedenderwijs
Femke van Doesburg – van Leeuwen
Lingedijk 154
4196 HE Tricht
Tel: 06-17398299
@ femke@voedenderwijs.nl / www.voedenderwijs.nl
KvK-nummer 63122383

Download de algemene voorwaarden: